Program

Satnica
Četvrtak 27. listopada 2022.

 

17:30-18:00 Predkongresni satelitski simpozij Janssen
18:15-19:00 Predkongresni satelitski simpozij Pfizer
19:15-19:45 Svečano otvaranje
19:45-20:30 Počasno predavanje u spomen dr. Drage Čopa Tonko Vlak: Nefarmakološko liječenje upalnih reumatskih bolesti utemeljeno na
dokazima
Satnica
Petak 28. listopada 2022.

 

08:00-08:30 Satelitski simpozij AstraZeneca
08:35-12:30 Autoinflamatorne bolesti Moderatori: Marija Jelušić, Jasminka Milas-Ahić, Daniela Marasović Krstulović
08.35–09.15 Autoinflammatory diseases (predavanje + rasprava) Marco Gattorno
09.15–09.30 Pirinopatije i ostale infl amasomopatije Marijan Frković
09.30–09.45 Obiteljska mediteranska vrućica i autoinflamacija s neutrofilnom
dermatozom povezana s pirinom
Marko Barešić
09.45–10.00 Kriopirinski sindrom periodične vrućice Joško Mitrović
10.00–10.15 Interferonopatije i monogenski vaskulitisi Marija Jelušić
10.15–10.30 Behçetova bolest Dijana Perković
10.30–10.45 Autoinfl amatorne bolesti kostiju Porin Perić
10.45–11.00 Rasprava                         
11.00–11.30 Stanka za osvježenje
11.30–12.00 Update in systemic juvenile idiopathic arthritis Angelo Ravelli
12.00–12.15 Stilova bolest odrasle dobi Srđan Novak
12.15–12.30 Urični artritis – giht Jasminka Milas-Ahić
12.35–13.20 Satelitski simpozij Eli Lilly
13.20–15.30 Odmor za ručak i razgledavanje postera
15.30–16.00 Satelitski simpozij Pfizer
16.00–17.30 Mlada reumatologija Moderatori: Ivan Padjen, Marija Rogoznica
16.00–16.10 Koliko obilježja spondiloartritisa utječu na kliničku dijagnozu spondiloartritisa?
Iskustva Referentnog centra za spondiloartritise MZRH
Lucija Prtenjača, Frane Grubišić, Ines Doko Vajdić, Hana Skala Kavanagh, Jadranka Kraljević, Josip Ježovita, Ksenija Prodan, Rudolf Vukojević, Simeon Grazio:
16.10–16.20 Bolesti pluća u reumatoidnom artritisu Ana Vodanović, Ivona Božić, Petra Šimac, Marin Petrić, Dijana Perković:
16.20–16.30 Pojava autoimunih bolesti u bolesnika s uobičajenom varijabilnom imunodefi cijencijom – kohorta Kliničkog
bolničkog centra Rijeka
Dora Palčevski, Daniel Victor Šimac, Filip Mirić, Srđan Novak:
16.30–16.40 Klinička slika i liječenje Stillove bolesti u odraslih – naše iskustvo Stela Hrkač, Josip Tečer, Antica Pasarić, Sara Tomašinec, Majda Golob, Lea Šalamon, Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović:
16.40–16.50 Značenje autoimunih protutijela u dijagnostici i praćenju sjogrenovog sindroma Iva Šafar, Kristina Kovačević Stranski, Antea Marošević, Ivana Kovačević, Dora Uršić, Željka Kardum, Jasminka Milas-Ahić:
16.50–17.00 Primjena tocilizumaba u liječenju Stillove bolesti odrasle dobi – iskustvo jednog centra Filip Mirić, Dora Palčevski, Tatjana Zekić, Srđan Novak:
17.00–17.10 Laboratorijski predskazatelji razvoja sindroma aktivacije makrofaga u djece sa sistemskim tipom juvenilnog idiopatskog artritisa Nastasia Kifer, Mario Šestan, Martina Held, Domagoj Kifer, Marijan Frković, Marija Jelušić:
17.10–17.20 Usporedba različitih klasifi kacijskih kriterija za sistemski tip juvenilnog idiopatskog artritisa Martina Held, Mario Šestan, Nastasia Kifer, Marijan Frković, Marija Jelušić:
17.20–17.30 Utjecaj polimorfi zama gena za glutation S-transferaze na učinkovitost metotreksata u liječenju juvenilnog idiopatskog artritisa Sanda Huljev Frković, Marijan Frković, Kristina Crkvenac Gornik, Dunja Rogić, Marija Jelušić:
17.30–18.00 Predstavljanje smjernica HRD Moderatori: Mislav Radić, Marko Barešić
18.00–18.15 Stanka za osvježenje
18.15–18.45 Satelitski simpozij Eli Lilly
08:00-19:00 Razgledavanje postera
Satnica
Subota 29. listopada 2022.
 
08:30-09:00 Satelitski simpozij Novartis
09:15-11:15 Pozvana predavanja                              Moderatori: Branimir Anić, Simeon Grazio, Srđan Novak
09.15–09.55 Behçet Disease Management Olena Zimba, Armen Yuri Gasparyan:
09.55–10.35 COVID-19 – gdje smo danas? Bojan Polić:
10.35–11.15 Diagnosis of axial spondyloarthritis – challenges and pitfalls Baraliakos Xenofon:
11:15-11:30 Stanka za osvježenje                               
11:30-12:15 Satelitski simpozij MSD
12:30-13:30 Obilazak postera Moderatori za postere: Frane Grubišić, Dijana Perković, Marko Barešić
13:00-15:00 Odmor za ručak i razgledavanje postera
15:00-15:30 Satelitski simpozij Sandoz
15:35-16:05 Satelitski simpozij Novartis
16:05-16:15 Tehnička stanka
16:15-17:45 Slobodna priopćenja                   Moderatori: Tea Schnurrer Luke Vrbnić, Nadica Laktašić Žerjavić, Joško Mitrović
16.15–16.25 Liječenje periodičnog sindroma povezanog s receptorom čimbenika tumorske nekroze (TRAPS) u majke i kćeri Miroslav Mayer, Marija Bakula, Matea Martinić, Ivan Padjen, Branimir Anić:
16.25–16.35 Klinička obilježja IgA vaskulitisa – 15-godišnje iskustvo jednog centra Daniela Marasović Krstulović, Josip Maslać, Dijana Perković, Dušanka Martinović
Kaliterna:
16.35–16.45. Podudarnost kliničke dijagnoze i ASAS klasifi kacijskih kriterija u bolesnika sa sumnjom na aksijalni spondiloartritis – Iskustva Referentnog centra za spondiloartritise MZRH Simeon Grazio, Frane Grubišić, Hana Skala Kavanagh, Ines Doko Vajdić, Josip Ježovita, Jadranka Kraljević, Rudolf Vukojević, Ksenija Prodan, Lucija Prtenjača:
16.45–16.55 Međunarodna studija SENSE – rezultati bolesnika oboljelih od reumatoidnog artritisa iz Hrvatske Marko Barešić, Dijana Perković, Porin Perić, Simeon Grazio, Jadranka Morović-Vergles:
16.55–17.05 Imunogenski panel u Republici Hrvatskoj Mario Šestan, Nastasia Kifer, Kristina Gotovac Jerčić, Tamara Ćutić, Fran Borovečki, Marija Jelušić:
17.05–17.15 Primjena sekvenciranja cijelog egzoma u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom koji započinje u dječjoj dobi – višestruka studija slučaja Mario Šestan, Todor Arsov, Nastasia Kifer, Marijan Frković, Danica Grgurić, Serafina Barišić, Julia Ellyard, Matthew Cook, Carola G. Vinuesa, Marija Jelušić:
17.15–17.25 Iskustva s analizom panela gena sekvenciranja sljedeće generacije u djece sa sumnjom na monogensku sistemsku autoinflamatornu bolest Alenka Gagro, Ljubica Odak, Nives Pustišek:
17.25–17.35 Macrophage activation syndrome as a rare complication of primary Sjögren’s syndrome and systemic lupus erythematosus: two case reports Marina Ikić Matijašević, Paula Kilić, Lucija Ikić, Vlatka Brzović Šarić, Ognjen Čančarević, Ana Gudelj Gračanin, Vedran Ostojić:
17.35–17.45 PAPA syndrom – dijagnostički i terapijski put od pedijatrijskog do adultnog reumatologa Samir Mehmedagic, Indira Melezović, Emela Čvorak:
17:45-18:00 Stanka za osvježenje                              
18:00-18:45 Satelitski simpozij SOBI
08:00-19:00 Razgledavanje postera
19.00–19.45 Sastanak UO časopisa Reumatizam
Satnica
Nedjelja 30. listopada 2022.
 
09:30-10:15 Satelitski simpozij Boehringer 
10:15-11:15 Slobodna priopćenja  Moderatori: Ana Gudelj Gračanin, Miroslav Mayer, Tatjana Zekić
10.15–10.25 Adropin u bolesnika s reumatoidnim artritisom – mogući indirektni pokazatelj disfunkcije metabolizma glukoze Dijana Perković, Petra Šimac, Ivona Božić, Nada Bilopavlović, Marijana Matijaš:
10.25–10.35 Interleukin-6: važan proinfl amatorni citokin u akutnim i kroničnim bolestima Ana Gudelj Gračanin, Marina Ikić Matijašević, Paula Kilić, Vedran Ostojić:
10.35–10.45 Ukupno preživljenje, bubrežno preživljenje i stopa relapsa u bolesnika s ANCA – vaskulitisima s bubrežnim zahvaćanjem Matija Crnogorac, Ivica Horvatić, Patricia Kačinari, Luka Torić, Miroslav Tišljar, Besa Osmani, Lea Šalamon, Majda Golob, Ivan Durlen, Danica Galešić Ljubanović, Joško Mitrović, Krešimir Galešić:
10.45–10.55 Utjecaj sastava tijela na vrijednosti osteodenzitometrijskog pregleda osoba starijih od 65 godina Radmila Matijevic, Vladimir Harhaji, Predrag Rašović, Oliver Dulić, Mirko Obradović, Miodrag Vranješ:
10.55–11.05 Tretiranje nespecifične križobolje kremom za mišićnu relaksaciju Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Endi Radović, Ivan Sunara:
11.05–11.15 Antikoagulantna terapija u prizmi reumatoloske patologije Mevludin Mekić, Edin Begić:
11:15-11:30 Stanka za osvježenje                                
11:30-12:00 Satelitski simpozij Amgen
12:00-12:15 Tehnička stanka                                       
12:15-12:45 Proglašenje najboljeg postera

Zatvaranje kongresa

Frane Grubišić, Dijana Perković, Marko Barešić

Branimir Anić, Simeon Grazio, Srđan Novak

12:45-13:15 Sjednica UO HRD

Reumatizam

Knjigu sažetaka (kongresni suplement časopisa Reumatizam) moguće je preuzeti na poveznici:

Časopis Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a

36. EDUKACIJSKI TEČAJ DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I FIZIOTERAPEUTA U  REUMATOLOGIJI I IMUNOLOGIJI

Zagreb (hibridni kongres), 27.–30. 10. 2022.

ORGANIZATOR:Hrvatska udruga medicinskih sestara

Društvo medicinskih sestara u reumatologiji i rehabilitaciji HUMS-a

Organizacijski odbor: Vesna Barbarić i Nikolino Žura

Program

Satnica
Četvrtak 27. listopada 2022.

 

17:30-18:00 Predkongresni satelitski simpozij Janssen
18:15-19:00 Predkongresni satelitski simpozij Pfizer
19:15-19:45 Svečano otvaranje
19:45-20:30 Počasno predavanje u spomen dr. Drage Čopa Tonko Vlak: Nefarmakološko liječenje upalnih reumatskih bolesti utemeljeno na
dokazima
Satnica
Petak 28. listopada 2022.

08.00 REGISTRACIJA
09.00-09.15 Otvaranje tečaja Vesna Barbarić
09.15-09.45 Čimbenici rizika, dijagnostika i klinička prezentacija
autoinflamatornih bolesti
Stipe Ćavar (KBC Sestre Milosrdnice):
09.45-10.15 Liječenje autoinflamatornih bolesti Ivana Ježić-Vukičević (KBC Zagreb):
10.15-10.45 Zbrinjavanje bolesnika s autoinflamatornim bolestima Marica Petričević, Kristina Jurković (KBC Zagreb):
10.45-11.00 Diskusija
11.00-11.30 STANKA ZA OSVJEŽENJE
11.30-11.50 Uloga medicinske sestre u organizaciji radu s oboljelima od autoinflamatornih bolesti Sanja Barišić, Mateja Novaković, Anita Jakovina (KB Sveti Duh):
11.50-12.10 Izazovi u sestrinskoj skrbi bolesnika s teškim oblikom
juvenilne psorijaze, psorijatičnim artritisom i komorbiditetima
Danica Grgurić, Luja Čabraja, Jasna Belošević, Željka Bolfan Vejković, Ines Stanić, Ivana Pavlić (KBC Zagreb):
12.10-12.30 Uloga medicinske sestre i radnog terapeuta kod provedbe aktivnosti hranjenja Nicolina Marčinković, Ivan Habulin (KBC Sestre milosrdnice):
12.30-13.00 Procjena bolesnika sa reumatoidnim artritisom Andreja Matijević (KBC Zagreb):
13.00-15.30 ODMOR ZA RUČAK
15.30-15.50 Reumatoidni artritis Andreja Jakolić (KB Dubrava):
15.50-16.10 Radnoterapijska intervencija i procjena funkcije šake kod izvođenja aktivnosti svakodnevnog života u osoba oboljelih od reumatoidnog artritisa Matea Bagatin, Katrin Erceg (KBC Rijeka):
16.10-16.30 Osteoartritis i hemofilična artropatska koljena – sličnosti
i razlike
Ivan Andrić (KBC Zagreb):
16.30-16.50 Cijepljenje protiv Covid-19 i antireumatska terapija (tocilizumab i metotreksat) – prikaz slučaja Tatjana Šavorić, Ivana Čepel (KBC Zagreb):
16.50-17.10 Zadovoljstvo liječenjem i depresija u bolesnika na golimumabu Ana Cvitanović, Marin Petrić, Dijana Perković, Petra Burić, Marija Tomašević (KBC Split):
17.00-18.00 Diskusija
18.00-18.15 STANKA ZA OSVJEŽENJE
Satnica
Subota 29. listopada 2022.
 
09.00-11.00 Pozvana predavanja
11.00-11.30 STANKA ZA OSVJEŽENJE
11.30-12.00 Komunikacijske vještine u medicini i zdravstvu Gordana Maligec (KBC Zagreb):
12.00-12.20 Organizacija rada odjela za reumatologiju i rehabilitaciju reumatskih bolesti Branka Fučkar (SB Krapinske toplice):
12.20-12.40 Prikaz slučaja bolesnice s dermato miozitisom – POSTER Martina Goluban (SB Krapinske toplice):
12.40-13.00 Kvaliteta života bolesnika s reumatoidnim artritisom
liječenih biološkom terapijom
Marija Rajkovača (KBC Osijek):
13.00-13.30 Rasprava i zaključci tečaja
Skupština
ODMOR ZA RUČAK

Godišnji kongres HRD 2022.

SASTANAK SEKCIJE UDRUGA BOLESNIKA

Zagreb (hibridni kongres), 29. 10. 2022.

Program

Satnica
Subota 29. listopada 2022.

 

15.00-15.10 Pozdravna riječ predsjednika kongresa i predsjednika udruge bolesnika
15.10-15.40 Autoinflamatorne bolesti Darija Čubelić, Branimir Anić (KBC Zagreb):
15.40-16.00 Rasprava